Contacts

 

Acte înființare Cooperativă agricolă


Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării cooperativei agricole de gradul I şi gradul II, care funcţionează potrivit prevederilor Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004 sunt următoarele:

- Cerere de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completată cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă. Firma cooperativei agricole seva compune dintr-o denumire proprie, însoţită de sintagma "cooperativă agricolă".

- Cererea de înregistrare (original);

- Anexa 1 privind înregistrarea fiscală;

- Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

1. persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (original);

2. persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (original);

- Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);

- Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);

- Actul constitutiv al cooperativei agricole încheiat în formă autentică (original şi copie);

- Statutul cooperativei agricole semnat de membrii fondatori (original);

- Dovezile privind sediul social/secundar al societăţii cooperative (copie);

- Dovezile privind efectuarea vărsămintelor numărului minim de părţi sociale subscrise; în cazul aporturilor în natură actele privind dovada proprietăţii asupra bunurilor (copii);

- Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzori, persoanelor împuternicite, după caz (copii);

- Declarațiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori, administratori, cenzori, din care să reiasă că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor calități (original);

- Pentru fondatorul persoană juridică actele de înregistrare, în copie, hotărârea organului statutar al fondatorului persoană juridică privind participarea la constituirea societăţii cooperativă (original) şi mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică, în original;

 

Dacă este cazul:

- Avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);

- Imputernicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);

- Dovada privind plata tarifului legal de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

 

Pentru mai multe detalii, inclusiv formulare tip, accesați link-ul https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/coo-agricole-de-gradul-i-si-gradul-ii .