Contacts


Acte înființare Grup de interes economic


Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării grupului de interes economic şi a grupului european de interes economic sunt următoarele:

- Cerere de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completată cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă;

- Cererea de înregistrare (original);

- Anexa 1 privind înregistrarea fiscală şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină;

- Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

a. persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (original);

b. persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (original);

- Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei şi/sau a emblemei (original);

- Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);

- Actul constitutiv încheiat în formă autentică (original);

- Dovada privind sediul principal/secundar declarat; în cazul GEIE, sediul declarat/adresa oficială (copie);

- Dovada privind efectuarea vărsămintelor, în condiţiile actului constitutiv, dacă este cazul (copii);

- Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea figurează şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;

- Dacă este cazul, actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate în contul grupului de interes economic şi aprobate de membrii acestuia (copii);

- Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numite administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);

- Certificatul emis de cenzor care atestă depunerea garanţiei de către administratori (original sau copie certificată);

- Dovada din care să rezulte că cel puţin unul dintre membrii GEIE provine din alt stat membru al UE;

- După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;

- Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor persoane fizice (copie);

- Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor grupului de interes economic/grupului european de interes economic (original);

 

Dacă este cazul:

- Actele de înregistrare ale fondatorilor persoane juridice (original sau copie certificată);

- Hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane juridice (copie certificată);

- Mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (copie certificată);

- Avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (original);

- Avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);

- Împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);

- Dovezile privind plata tarifului legal de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

 

Pentru mai multe detalii, inclusiv formulare tip, accesați link-ul https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/grupuri-de-interes-ec .