Contacts


Acte înființare PFA


Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării a persoanei fizice autorizate sunt următoarele:

- Cerere de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completată cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor. Firma unui profesionist, persoană fizică autorizată, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma "persoană fizică autorizată" sau PFA.

- Cererea de înregistrare, original;

- Anexa 1 privind înregistrarea fiscală;

- Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora sau care să ateste  îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii;

- Cartea de identitate sau paşaportull titularului PFA (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);

- Declarație pe propia răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată (formă olografă, original);

- Înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional/punctului de lucru - orice act juridic care conferă dreptul de folosință și/sau atestă afectațiunea specială a spațiului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;

- Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original);

 

Dacă este cazul:

- Avizul asociaţiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de  Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip - original); dacă la sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară nicio activitate economică, persoana fizică titulară a PFA, titularul întreprinderii individuale sau membrul întreprinderii familiale care are dreptul de folosință asupra imobilului depune o declarație pe propria răspundere (detalii), sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfășoară activitate economică, în acest caz nefiind necesare formalitățile prevăzute de art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare;

- Declaraţia privind desfăşurarea activităţii de către soţ/soţie;

- Documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere);

- Documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf) şi/sau fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experiența profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale.

 

Pentru mai multe detalii, inclusiv formulare tip, accesați link-ul https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-fizice/persoane-fizice-autorizate-pfa .