Contacts


 Acte înființare Societate agricolă

 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţii cooperative de gradul I şi gradul II, care funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sunt următoarele:

- Cerere de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completată cu 3, în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă. Firma societăţii cooperative se compune dintr-o denumire proprie şi este însoţită de sintagma "societate cooperativă".

- Cererea de înregistrare (original);

- Anexa 1 privind înregistrarea fiscală şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină;

- Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

1. persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (original);

2. persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (original);

- Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei şi/sau emblemei (original);

- Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);

- Actul constitutiv al societăţii cooperative încheiat sub semnătură privată, semnat de toţi membrii fondatori sau în formă autentică în cazul în care s-a subscris ca aport la capitalul social un imobil (original);

- Dovezile privind sediul social/secundar al societăţii cooperative (copie);

- Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise şi/sau vărsate de către membrii cooperatori la capitalul social (copii);

- Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzori, persoanelor împuternicite, după caz (copii certificate);

- Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori din societatea cooperativă sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);

- După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;

- Pentru fondatorul persoană juridică actele de înregistrare, în copie, hotărârea organului statutar al fondatorului persoană juridică privind participarea la constituirea societăţii cooperativă, în original, şi mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică, în original;

- Specimenele de semnătură ale administratorului unic sau ale administratorilor (original);

- Certificatul eliberat de cenzori din care rezultă depunerea garanţiei de către administratori (original sau copie certificată);

 

Dacă este cazul:

- Avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);

- Imputernicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);

- Dovada privind plata tarifului legal de publicare în Monitorul Oficial, Partea a VII-a.


Pentru mai multe detalii, inclusiv formulare tip, accesați link-ul https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/soc-cooperative-de-gradul-i-si-gradul-ii.