Contacts


Acte înființare SRL-D


Potrivit O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, acestea pot fi înfiinţate de întreprinzători cu capacitate de exerciţiu deplină, care îndeplinesc următoarele condiţii:

1. au capacitate juridică deplină de exerciţiu;

2. anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerțului nu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european;

3. înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind societăţile comerciale şi ale OUG nr. 6/2011;

4. declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. b, pe care o depun la Registrul Comerțului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.


Totodată, societatea nou înfiinţată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

1. este societate cu răspundere limitată (SRL), care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi ale OUG nr. 6/2011;

3. este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi;

4. este administrată de asociatul unic sau de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;

5. are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţionala în vigoare (CAEN Rev 2). În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

         

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţii cu răspundere limitată – debutant (S.R.L. - D) sunt următoarele:

- Cerere de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completată cu 3 denumiri în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblem;

- Cererea de înregistrare (original);

- Anexa 1 privind înregistrarea fiscală;

- Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte că persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (original);

- Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);

- Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);

- Actul constitutiv (original);

- Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (copie) - detalii;

- Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;

- Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 8, rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social;

- Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii);

- Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate);

- Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);

- Declaraţiile date pe propria răspundere de către fondatori, din care să rezulte că, anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerțului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat în cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european (original);

- Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);

- Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original).

 

Dacă este cazul:

- Avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (original);

- Avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);

- Împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

 

Pentru mai multe detalii, inclusiv formulare tip, accesați link-ul https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-raspundere-limitata-debutant-srl-d .